26. Sayı: Medyanın Ekonomi Politiği

Sayı 26
Sayı konusu: Medyanın Ekonomi Politiği
Sayı Editörü: Doç. Dr. Ebubekir Ayan
Yayın tarihi: Ekim 2020
Yazı göndermek için son tarih: 31 Ağustos 2020

Çerçeve yazısı

Sosyal, kültürel ve ekonomik birçok faaliyet sahası gibi kuşkusuz medya sektörü de, eğitim, haber verme, eğlence, reklam, kampanya veya ideolojik propaganda gibi işlevleriyle (veya kimi zaman bozuk işlevleriyle) temelde kâr amaçlı bir organizasyondur ve tüm bileşenleriyle birlikte, mali bir getiri de hedeflemektedir.

Medya gücünün toplum üzerinde “daha fazla” hegemonya oluşturmak veya maddi çıkar temin etmek için araçsallaştırılması, medyanın (basının) tarihi kadar eski bir olgudur. Geleneksel veya yeni medyayı bilgi ve haber verme, kamuoyu oluşumuna katkıda bulunma gibi demokratik gayelerinden uzaklaştırarak güç odaklarının vesayeti altına sokan ve “dördüncü kuvvet” işlevini yozlaştıran bu işleyiş biçimi, kimi örneklerde sadece ahlaki ve kriminal bir boyutta kalmayıp yapısal bir demokrasi sorununa da dönüşebilmektedir.

Kuvvetler ayrılığının sivil teminatı olan medyanın erkler üzerindeki denetim işlevini etkili bir biçimde yerine getirmek yerine (ekonomi politik kaygılarla) kuvvetler ayrılığına ilişkin aykırılıkları meşrulaştıran bir tutum alması, medyayı ideolojik bir propaganda aracına dönüştürerek demokrasi için bir tehdit haline dahi getirebilmektedir.

Medyanın demokrasinin sağlıklı şekilde işleyebilmesindeki bu hayati rolü ona istisnai bir önem yüklemekte; meselenin ciddiyeti ve bahsedilen sorunun dünya ölçeğindeki yaygınlığı, medyanın ekonomi politiği başlığını akademik açıdan her daim canlı tutmaktadır.

İnsan ve İnsan Dergisi’nin 26. sayısında, akademik açıdan objektif, derinlikli ve özgün çalışmalarla medyanın ekonomi politiğini farklı boyutlarıyla ele almayı planlıyoruz.

Medyanın ekonomi politiğine dair bazı ana konu başlıkları:

  • Medya sahiplik yapısı
  • Geleneksel ve yeni medyanın ekonomi politiği
  • Medya, ekonomi, siyaset ilişkileri
  • Medyada çalışma koşulları
  • Ekonomi-politik sorunların içerik üretimine yansıması
  • Medya etiği ve özdenetim
  • Medyaya dair yasal düzenlemeler ve düzenleyici kuruluşlar
  • Türkiye ve dünyadan örnek analizler
  • Medyanın yapısal sorunlarına dair özgün analizler ve çözüm önerileri

Bu konu başlıkları dergiye makale göndermek isteyen akademisyenlere genel bir fikir vermesi için belirtilmiştir. Başlıklar etrafındaki hemen her konuda, bu sayının ruhuna, kapsamına uygun olmak koşuluyla farklı başlıklarda çalışma gönderilebilir.

Özgün çalışmalarınızı İnsan ve İnsan Dergisi‘nin “Medyanın Ekonomi Politiği” başlıklı 26. sayısı için bekliyoruz.

Doç. Dr. Ebubekir Ayan
Sayı Editörü