Issue 37, Winter 2024

Yıl 11, Sayı 37, Kış 2024 ISSN: 2148-7537

THEME OF THE ISSUE: TURKEY’S ECONOMIC UNDEVELOPMENT PROBLEM

Makaleler
Articles
Tunahan Hacıİmamoğlu / Oğuzhan Sungur
Türkiye’de Beşerî Sermaye, Fiziki Sermaye, Ekonomik Karmaşıklık ve Ekonomik Büyüme Bağlantısı: Kantil Bootstrap Fourier Granger Nedensellik Yaklaşımından Yeni Kanıtlar
Human Capital, Physical Capital, Economic Complexity, and Economic Growth Nexus in Türkiye: New Evidence from Bootstrap Fourier Granger Causality in Quantiles Approach
11
Çağlar Ozan Gönüllü
Ekonomik Kalkınma ve İnsani Kalkınma İlişkisi: Kırılgan Beşli Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Analiz
The Relationship between Economic Development and Human Development: An Empirical Analysis on Fragile Five Countries
27
Muhsİn Halİs / Ayhan Hİra / Ahmet Faruk Göksün
Başlıca Dünya Dinlerinin Ekonomi ve Kalkınmaya Yaklaşımı
The Approach of the Major World Religions to Economics and Development
41


Year 11, Issue 37, Winter 2024
Tam metin / Full text

2131 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.