The Relative Autonomy Problem in Newsmaking Process: A Field Research

Abstract: The autonomy of information workers who work in the production process of cultural symbols is an important issue for social sciences. The approaches that evaluate the production process only in the context of ownership claim that these relationships will restrain the autonomy field of the symbol producer. Still the suggestion that symbol producers who work with their mental labours have a certain amount of autonomy is worth testing. In this study a field research is conducted in mainstream broadcasting in Turkey by using the relative autonomy emphasis in David Hesmondhalgh and Mike Wayne as a starting point. In the participant observation that is conducted in Fox TV, TGRT Haber and Kanal D Televisions it is tried to determine at what level the journalists as symbol producers are autonomous.
Keywords: Newsmaking process, Relative autonomy, Mental labour, David Hesmondhalgh, Mike Wayne

Haber Üretiminde Göreli Özerklik Problemi: Bir Saha Araştırması

Özet: Kültürel simgelerin üretim sürecinde görev yapan enformasyon işçilerinin özerkliği, sosyal bilimler açısından önemli bir tartışma konusudur. Üretim sürecini sadece sahiplik üzerinden değerlendiren yaklaşımlar, mülkiyet ilişkilerinin, simge üreticisinin özerklik alanını tamamen kısıtlayacağını savunurlar. Yine de, zihinsel emekleri ile çalışan simge üreticilerinin, belli oranda özerkliğe sahip olduğu iddiası sınamaya değerdir. Bu çalışmada, David Hesmondhalgh ve Mike Wayne’deki göreli özerklik vurgusundan yola çıkarak, Türkiye’de anaakım televizyon haberciliğinde bir saha araştırması yapılmıştır. Fox TV, TGRT Haber ve Kanal D’de gerçekleştirilen katılımlı gözlemlerle, birer simge üreticisi olan habercilerin, hangi oranda özerk oldukları saptanmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: Haber üretim süreci, Göreli özerklik, Zihinsel emek, David Hesmondhalgh, Mike Wayne