Issue 12, Spring 2017

Yıl 4, Sayı 12, Bahar 2017 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Sevcan Başboğa

Annelik Sanatı: Erken Cumhuriyet Dönemi Çocuk Dergilerinde Çocuğun Bedensel Kurgusu

The Art of Motherhood: Children’s Bodily Construction in Children’s Periodicals Duruing the Early Republic

6
Ezgi Keskin Gaga

Sosyal Medyada Kitle Çeviri Üzerine Bir Araştırma

A Study on Crowdsourcing Translation in Social Media

31
Doğa Başar Sarıipek

“İhtiyaç” Kavramı Ekseninde Sosyal Koruma: Temel İhtiyaçlar Yaklaşımı

Social Protection on the Base of “Needs”: Basic Needs Approach

43
Olkan Senemoğlu

Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Consumption, Consumption Society and Consumption Culture: A Comparative Analysis

66


Year 4, Issue 12, Spring 2017
Tam metin / Full text

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

1584 Downloads