Issue 20, Spring 2019

Yıl 6, Sayı 20, Bahar 2019 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Erkan Doğan
II. Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyet’in Kuruluş Yıllarına Halkçılık Fikrinin Gelişimi
The Evolution of Populism from the Second Constitutional Period to the Early Republican Era
131
Mehmet Zeki Duman
Türkiye’de Ordu-Siyaset İlişkileri ve Askeri Darbelerin İdeolojik Kökenleri
Relation between Army and Politics in Turkey and Ideological Origins of Military Coups
145
Ebru Ağaoğlu Ercan / Nagihan Çakar Bikiç
Kadın Rollerinin Televizyon Dizilerinde Yer Alma Biçimlerine İlişkin Bir Karşılaştırma: Paramparça ve Medcezir Örneği
A Comparison of Female Roles in TV Series: The Cases of the “Paramparça” and “Medcezir” Series
165
Ekmel Geçer / Esra Kıymaz
Kadın Hakları ve Algısının İdeolojik Örüntüsü: KADEM Örneği
The Ideological Surroundings of Women’s Rights and Perception: The Case of KADEM
185
Gökhan Kerse
İş Becerikliliği ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: “İşe İlişkin Değişiklikler, Memnuniyeti Artırabilir mi?”
The Relationship between Job Crafting and Job Satisfaction: “Can Changes in Work Increase Satisfaction?”
205
Ahmet Kesici
Eğitimde Postmodern Durum: Yapılandırmacılık
Postmodern Situation in Education: Constructivism
219
Harun Kırılmaz / Pelinsu Buket Güler
Benlik Saygısı ve Organ Bağışı Tutumu İlişkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Self-Respect and Organ Donation Attitude Relationship: A Research on University Students
239
Aynur Köse / Mustafa Yılmaz
Türkiye Siyasetini Değerler Üzerinden Okumak: 14 Mayıs 1950 Seçimi
Reading Turkey Politics on Values: May 14, 1950 Elections
263
Savaş Maraşlı
16. Yüzyıl Osmanlı Kitap Sanatlarında Farklı Bir Uygulama: Şâh u Gedâ Mesnevisinin Çiçek Baskılı Kâğıtları
A Different Practice in 16th Century Ottoman Book Arts: Flower Print Papers of Şâh u Gedâ Mathnawi
289
Mehmet Talha Paşaoğlu
İslamî Devrim Nedir?: 1979 İran Örneği
What is Islamic Revolution?: The Case of Iran (1979)
307
Evin Erden Topoğlu
J. S. Bach’ın Çello Süitlerine İlişkin Bir Literatür İncelemesi
A Literature Review of J. S. Bach’s Cello Suites
325
Faruk Y. Turinay
Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Mutlak ve Nispi Terör Suçları
The Absolute and Relative Crimes of Terrorism according to the Turkish Counter Terrorism Law
337
Mutlu Yıldırım
Gelişmiş Batı Demokrasilerinde Sivil-Asker İlişkilerine Dair Farklı Çözümler
Different Solutions for Civil-Military Relations in Advanced Western Democracies
351


Year 6, Issue 20, Spring 2019
Tam metin / Full text

1521 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.