Issue 24, Spring 2020

Yıl 7, Sayı 24, Bahar 2020 ISSN: 2148-7537

THEME OF THE ISSUE: HUMAN ORIENTED HEALTH SERVICE

Makaleler
Articles
Zehra Gizem Ateş
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara (GDO) İlişkin Avrupa Birliği’ndeki Yasal Düzenlemeler
The Legal Arrangements of European Union Concerning The Genetically Modified Organisms
9
Gizem Zevde Aydın / Ahmet Serhat Uludağ
Kaybedilen Yaşam Yılını Etkileyen Risk Faktörlerinin DEMATEL Yöntemi Kullanılarak İncelenmesi
Investigation of the Risk Factos Affecting Years of Life Lost Via DEMATEL Method
30
Bayram Demir
Sağlığın Kavramsallaştırılması ve İnsan Odaklı Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon Perspektifi
Health Conceptualization and Quality and Accreditation Perspective in Person-Centered Health Care
62
Serkan Deniz
Bireylerin E-Sağlık Okuryazarlığı ve Siberkondri Düzeylerinin İncelenmesi
A Study on the e-Health Literacy and Cyberchondria Levels of Individuals
84
Mustafa Erdoğan / Harun Kırılmaz
Hasta Merkezlilik ve Hasta Merkezli Bakım
Patient Centeredness and Patient-Centered Care
97
Ali Gündüz / Günnur Ertong Attar
Aktör İlişkilerağı, Sağlık-Hastalık ve Suç: Şahsiyet Dizisi Üzerinden Bir Tartışma
Actor Network, Health-Illness and Crime: A Discussion over Sahsiyet (Persona) Mini- Series
127


Year 7, Issue 24, Spring 2020
Tam metin / Full text

1709 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.