Issue 26, Fall 2020

Yıl 7, Sayı 26, Güz 2020 ISSN: 2148-7537

THEME OF THE ISSUE: POLITICAL ECONOMY OF MEDIA

Makaleler
Articles
Filiz Aydoğan Boschele
Sürdürülebilirlik, Tüketim ve Medya
Sustainability, Consumption and Media
11
Nihal Kocabay Şener
İletişimin Ekonomi Politiğine Dallas W. Smythe’ın Perspektifinden Bakmak
Looking at Political Economy of Communication from the Perspective of Dallas W. Smythe
25
Naciye Beril Ekşioğlu Sarılar
Neo-liberal Politikaların Medya ve Kamu Hizmeti Yayıncılığına Etkisi
The Impact of Neo-liberal Policies on Media and Public Service Broadcasting
41
Erdal Dağtaş / Cemgazi Yoldaş
Üretüketici Emeğin Metalaşması: Twitter Örneğinde Eleştirel Ekonomi Politik Bir Çözümleme
Critical Political Economy Analysis of the Commodifacation of Prosumer Labor in the Case of Twitter
65
Serhat Kaymas
Yaratıcı Endüstriler, Kültür Temelli Girişimcilik ve Eleştirel Ekonomi Politik: Kör Noktayı Yeniden Düşünmek
Creative Industries, Culture-Based Entrepreneurship, and Critical Political Economy: Rethinking of the Blind Spot
93
Sedat Özel
Talebe Bağlı Video Servisleri Çağında Netflix Etkisi
The Netflix Effect in the Age of Video on Demand Services
115
Can Diker
2005-2020 Yılları Arasında Verilen Film Destekleri Üzerine Eleştirel Ekonomi Politik Bir Değerlendirme
Examination of the Film Incentives Provided Within the Years 2005-2020 from the Critical Economy Political Perspective
139
İhsan Karlı / Zeynep Benan Dondurucu
Eleştirel Söylem Çözümlemesi Bağlamında Fox News ve CNN’in COVID-19 Salgınında Twitter Kullanımı
Fox News and CNN’s Twitter Use in the COVID-19 Outbreak in the Context of Critical Discourse Analysis
163
Metin Işık / Erdal Bilici
Irkçılık Karşıtı Protestoların Sosyal Medyaya Yansıması: Barack Obama Örneği
Reflection of Anti-Racist Protests on Social Media: The Case of Barack Obama
187
Sedef Subölen
Machiavelli’nin İktidar Yaklaşımı Bağlamında Korku-Kapitalizm İlişkisi: Kabuslar Evi Uyurgezerler Filmi
The Fear-Capitalism Relation in the Context of Machiavelli’s Approach to Power: The Nightmare House Sleepwalkers Movie
207


Year 7, Issue 26, Fall 2020
Tam metin / Full text

1556 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.