Job Stress and Positive Psychological Capital on Burnout: A Research in the Banking Sector

Ebru Beyza Bayarçelik / Burçak Vatansever Durmaz / Nilay Gürler

Abstract: Technological developments and intense competition increased the stress of work felt in all sectors and consequently burnout became more frequent due to the decrease of emotional resources. Despite the widespread burnout among bank employees, there are very few studies investigating the effects of positive resources combating exhaustion. The aim of this study is to examine the effects of work stress and psychological capital on burnout on public and private banks. The sample of the study consists of 300 public and private bank employees in Istanbul. Work stress scale, Maslach Burnout Scale, Psychological Resilience Scale were used to obtain the data. As a results of the analysis; while the work stress levels of the bank employees increased the level of emotional exhaustion and depersonalization which are two sub-dimensions of burnout, positive psychological capital levels of the employees decreased emotional exhaustion levels and did not affect the depersonalization.

Keywords: Work stress, Positive psychological capital, Burnout, Banking sector.

İş Stresi ve Pozitif Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma

Öz: Teknolojik gelişmeler ve yoğun rekabet tüm sektörlede hissedilen iş stresini artırarak, duygusal kaynakları azaltmış ve bunların sonucunda tükenmişlik daha sık ortaya çıkmaya başlamıştır. Banka çalışanları arasında çok yaygın hissedilen tükenmişliğe karşın, tükenmişlikle mücadele için pozitif kaynakların etkilerini araştıran çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı bankacılık sektöründe çalışanların hissettiği iş stresi ve psikolojik sermayenin tükenmişlik üzerindeki etkisini irdelemektedir. Çalışmanın örneklemini İstanbul ilinde faaliyet gösteren 300 kamu ve özel banka çalışanları oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak İş Stresi Ölçeği, Psikolojik Sermaye Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Envanteri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre banka çalışanlarının iş stres düzeyleri tükenmişliğin iki alt boyutu olan duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyini arttırırken, çalışanların pozitif psikolojik sermaye düzeyleri sadece duygusal tükenme düzeyini azalttığı, duyarsızlaşmayı etkilemediği görülmüştür.

Anahtar kelimeler: İş stresi, Pozitif psikolojik sermaye, Tükenmişlik, Bankacılık sektörü.

Ebru Beyza Bayarçelik / Burçak Vatansever Durmaz / Nilay Gürler
DOI: 10.29224/insanveinsan.513475
Year 6, Issue 21, Summer 2019


Tam metin / Full text
(Turkish)

955 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.