Issue 21, Summer 2019

Yıl 6, Sayı 21, Yaz 2019 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Hasan Acar
Türk Kültür ve Devlet Geleneğinde Kadın
Women in Turkish Culture and Tradition of State
395
Abdulvahap Akıncı
Milliyetçiliğin Kökenleri: Etnisite/Ulus (Millet) İlişkisi
The Origin of Nationalism: Ethnicity, Nation and Nation Relations
413
Ali Arslanoğlu
Etkili İletişimin Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi ve İç Girişimciliğin Aracı Rolü: Bir Özel Hastane Uygulaması
The Effect of the Effective Communication on Patient Safety Culture and the Intermediary Role of the Internal Intrapreneurship: A Private Hospital Practice
431
Hicran Atatanır / Kasım Karataş
Yoksulluğa Hak Temelli Yaklaşım
Rights Based Approach to Poverty
453
Ahmet Emre Ateş / Onur Gökçeler
12 Temmuz Beyannamesinin Gölgesinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Yurt Gezileri
President Ismet Inönü’s Nationwide Tours in the Shadow of the July 12 Declaration
477
Ebru Beyza Bayarçelik / Burçak Vatansever Durmaz / Nilay Gürler
İş Stresi ve Pozitif Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma
Job Stress and Positive Psychological Capital on Burnout: A Research in the Banking Sector
493
Hicret Çimen / Semra Benzer
Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
The Investigation of Science and Classroom Teacher Candidates Attitudes to Sustainable Environment
525
Tuba Kancı
Amfitiyatro, Panoptikon ve Görme Rejimleri
Amphitheater, Panopticon and Vision Regimes
543
Davut Karaman
Çok Katlı Pazarlama Sistemi Üzerine Antalya İlinde Bir Uygulama
An Application on Multi-Store Marketing System in Antalya Province
553
Mustafa Ali Minarlı
Kamusal Alanın Kavramsal Sınırları
Conceptual Limits of Public Sphere
573
Bülent Oral
Geleneksel Mimariye Öykünme Bağlamında Günümüz Safranbolu Sivil Mimarisi
Today’s Safranbolu Civil Architecture in Respect to Imitation of Traditional Architecture
597
Mehmet Özçağlayan / Filiz Yavuz Çakıcı
Gramsci’nin Hegemonya Kuramı Bağlamında Nükleer Karşıtı Hareketin Milliyet Gazetesindeki Temsiliyeti (11 Ocak 1999-25 Temmuz 2000)
In the context of Gramsci’s Theory of Hegemony the Representation of anti Nuclear Movement in Milliyet Daily (January 11, 1999-July 25, 2000)
633
İbrahim Özgül
1742-1754 Yıllarında Vergi Tahsilatındaki Usulsüzlüklere Dair Bazı Tespit, Teşhis ve Tahliller: Diyarbakır Vilayeti Örneği
Tax Irregularities in Diyarbekir Province (1742-1752): Some New Findings and Analysis Between 1742 and 1752 Diyarbakır Province Case
673
İrfan Paçacı
Müzik ve Siyaset: Duygu ve Düşüncenin Etkileşimsel İşbirliği
Music and Politics: Interactional Cooperation of Emotion and Thought
691
Murat Satıcı
Hukuk Felsefesine Neden İhtiyacımız Var?
Why We Need the Philosophy Of Law?
713


Year 6, Issue 21, Summer 2019
Tam metin / Full text

2238 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.