Women in Turkish Culture and Tradition of State

Hasan Acar

Abstract: Since Adam and Eve, who are regarded as the ancestors of mankind, “women” have existed on the earth despite all the difficulties of nature and living conditions. The “woman” has been in a constant struggle to maintain this existence. The dimension of this struggle is shaped by the different approach of women in every society. Within the world civilization, “woman” has an important value in Turkish culture and state tradition. Undoubtedly, the traditional perspective of Turkish culture played a major role in the emergence of this value. With the effect of rapid technological and social changes in today’s world, “women” has a very important role in the Turkish culture and tradition to build society on solid foundations and to maintain the family structure in a healthy way. This study aims to express the importance of “women in terms of state and society from the ancient Turks to the present.

Keywords: State tradition, Turkish culture, Social change, Women in Turkey, Social role of women.

Türk Kültür ve Devlet Geleneğinde Kadın

Hasan Acar

Öz: İnsanoğlunun ataları olarak kabul edilen Âdem ile Havva’dan beri “kadın” doğanın ve yaşam şartlarının tüm zorluklarına rağmen dünya üzerinde var olmuştur. “Kadın”, bu varlığını sürdürmek için sürekli bir mücadele içerisinde bulunmuştur. Bu mücadelenin boyutu, her toplumun kadına olan farklı yaklaşımıyla şekillenmiştir. Dünya medeniyeti içerisinde, Türk kültür ve devlet geleneğinde “kadın” önemli bir değere sahiptir. Bu değerin ortaya çıkmasında şüphesiz Türk kültürünün sahip olduğu geleneksel bakış açısı büyük rol oynamıştır. Günümüz dünyasında ortaya çıkan hızlı teknolojik ve toplumsal değişimlerin etkisiyle Türk kültür ve geleneğinde “kadın”, toplumun sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi ve aile yapısının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için çok önemli role sahiptir. Bu çalışma, Eski Türklerden günümüze kadar geçen sürede”kadın”ın devlet ve toplum açısından taşıdığı önemi ifade etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Türk devlet geleneği, Türk kültürü, Toplumsal değişim, Türklerde kadın, Kadının toplumsal rolü.

Hasan Acar
DOI: 10.29224/insanveinsan.536610
Year 6, Issue 21, Summer 2019


Tam metin / Full text
(Turkish)

1069 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

The Origin of Nationalism: Ethnicity, Nation and Nation Relations

Abdulvahap Akıncı

Abstract: Following the French Revolution, nationalism, which was one of the most rapidly spreading ideologies, changed the maps seriously and led to the emergence of a new world. The traditional means of providing the legitimacy of states are no longer sufficient. There is a new link between the state and the individual that is not in the traditional period. Nationalism became the most prominent tool in the modern era states. The debates on nationalism continue at a fast pace. In addition to those who argue that nations are natural phenomena and that their roots go back to ancient times, there are some who claim that nations were built under some social, economic and cultural conditions that emerged in the modern era. Some thinkers acknowledge that in the modern sense, nations are a modern phenomenon as a result of a building process, they argue that ethnic origins have a great impact in the construction process of the nation. In this study, the process of building of nations will be examined by evaluating whether there is a connection between the emergence of nations and ethnic origins. It will be tried to make a situation evaluation in the societies which have the same ethnic origins and international ethnic backgrounds.

Keywords: Nation, Nationalism, Nation state, Ethnicity.

Milliyetçiliğin Kökenleri: Etnisite/Ulus (Millet) İlişkisi

Öz: Fransız Devrimi sonrasında hızla yayılan ideolojilerin başında yer alan milliyetçilik, haritaları ciddî boyutta değiştirdi ve yeni bir dünyanın ortaya çıkmasını sağladı. Devletlerin meşruiyetlerini sağlamada geleneksel araçlar yetmemeye başladı. Devletle birey arasında yeni bir bağ ortaya çıktı. Milliyetçilik modern dönem devletlerinde en belirgin hâle gelen araç konumuna yükseldi. Milliyetçilik tartışmaları olanca hızıyla sürmektedir. Milletlerin doğal bir olgu olduğu ve köklerinin çok eski döneme kadar gittiğini savunanların yanında milletlerin modern dönemde ortaya çıkan bazı sosyal, ekonomik ve kültürel şartlar altında inşa edildiğini iddia edenler de mevcuttur. Bazı düşünürler ise modern anlamda milletlerin bir inşa süreci sonucunda modern döneme ait bir olgu olduğunu kabul etmekle beraber millet inşa süreçlerinde etnik kökenlerin büyük bir etkiye sahip olduklarını ileri sürmektedirler. Bu çalışmada milletlerin ortaya çıkışı ile etnik kökenlerin bir bağlantısının olup olmadığı irdelenerek milletlerin inşa süreçleri tartışılacaktır. Etnik kökenleri aynı olan toplumlar ile farklı etnik kökenden gelenlerden oluşan uluslararasında bir durum değerlendirmesi yapılmaya çalışılacaktır.

Anahtar kelimeler: Millet, Milliyetçilik, Ulus devlet, Etnisite.

Abdulvahap Akıncı
DOI: 10.29224/insanveinsan.540654
Year 6, Issue 21, Summer 2019


Tam metin / Full text
(Turkish)

1015 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

The Effect of the Effective Communication on Patient Safety Culture and the Intermediary Role of the Internal Intrapreneurship: A Private Hospital Practice

Ali Arslanoğlu

Abstract: The importance of the patient safety is an increasing issue. It is necessary to increase the patient safety culture for patient safety. The aim of this study is trying to determine the impact of effective communication and the metioting role of internal intrapreneurship to increase patient safety culture. In this study effective communication, internal intrapreneurship and patient safety culture scale was used which had been validated before. A private hospital staff operating in the province of Istanbul constitutes the population of the research. 498 people participated in the study. The study was conducted between september 2018 and December 2018. 75,5% of the participants were women, 54,8% were married, 87,3% were under the age of 40, 29,9% were foundation year; 29,5 were bachelor’s degree, 50,4% were working between 41 and 50 hours per week and 48,8% were nurses. The correlation of research variables was found as 0,196, 0,402 and 0,452. The hypotheses that effective communication and internal intrapreneurship affect the patient safety culture has been supported. It suopported the hypotheses that effective communication influenced internal intrapreneurship. The hypothesis that internal intrapreneurship has an intermediary effect on the impact of effect communication on patient safety culture has been supported.

Keywords: Effective communication, Internal intrapreneurship, Patient safety culture.

Etkili İletişimin Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi ve İç Girişimciliğin Aracı Rolü: Bir Özel Hastane Uygulaması

Öz: Hasta güvenliği önemini artan bir konudur. Hasta güvenliği için hasta güvenliği kültürünü artırmak gereklidir. Bu çalışmadaki amaç hasta güvenliği kültürünü artırmak için etkili iletişimin etkisini ve iç girişimciliğin aracı rolünü belirlemeye çalışmaktır. Araştırmada daha önce geçerlilik ve güvenirliliği yapılmış olan etkili iletişim, iç girişimcilik ve hasta güvenliği kültürü ölçekleri kullanılmıştır. İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir özel hastane çalışanları araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmaya 498 kişi katılmıştır. Araştırma Eylül 2018-Aralık 2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmaya katılanların; %75,5’i kadın, %54,8’i evli, %87,3’ü 40 yaş altında, %29,9’u ön lisans, %29,5’i lisans mezunu, %50,4’si haftalık 41-50 saat arasında çalışan ve %48,8’inin hemşire olduğu görülmektedir. Araştırma değişkenlerinin ilişkisi 0,196, 0,402 ve 0,452 olarak bulunmuştur. Etkili iletişim ve iç girişimciliğin, hasta güvenliği kültürünü etkilediği hipotezleri desteklenmiştir. Etkili iletişimin iç girişimciliği etkilediği hipotezi desteklenmiştir. Etkili iletişimin hasta güvenliği kültürü üzerine etkisinde iç girişimciliğin aracı etkisi olduğuna dair hipotez desteklenmemiştir.

Anahtar kelimeler: Etkili iletişim, İç girişimcilik, Hasta güvenliği kültürü.

Ali Arslanoğlu
DOI: 10.29224/insanveinsan.537757
Year 6, Issue 21, Summer 2019


Tam metin / Full text

(Turkish)

833 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Rights Based Approach to Poverty

Hicran Atatanır / Kasım Karataş

Abstract: Poverty is a violation of the human right to live and continues its existence with the protection of the permanent inequalities. In today’s consumer society practice, the right to life for people with health problems due to excessive consumption is at risk, as well as people who do not have the income to cover a minimum of goods and services. With the globalization process, expanding neoliberalism threatens the right of every human being to live a life worthy of dignity while the deepening inequalities rapidly transform people and their lives. The steps that need to be taken in order to take the place they deserve in the social life as individuals who can use, defend and develop the rights of the poor masses concern the human family and its future directly and closely. Thus, one of the ways to eliminate poverty permanently and for all, is to approach the issue with rights-based approach. In this study, while poverty is considered as a social problem that deepens the rights violations, the right-based approach to the fight against poverty has been tried to be evaluated in terms of education, work, development and resistance rights which are considered to have a determining and functional effect in the neoliberal transformation process.

Keywords: Poverty, Human rights, Right based approach.

Yoksulluğa Hak Temelli Yaklaşım

Öz: Yoksulluk insanca yaşama hakkının ihlalidir ve varlığını ‘kalıcı eşitsizliklerin’ korunması ile sürdürür. Günümüz tüketim toplumu pratiğinde asgari bir mal-hizmet sepetini karşılayacak gelire sahip olmayan insanların olduğu gibi, aşırı tüketim nedeniyle sağlık sorunları yaşayan insanların da yaşam hakkı risk altındadır. Küreselleşme süreci ile etki alanı genişleyen neoliberalizm insanları ve yaşamlarını hızla dönüştürürken derinleşen eşitsizlikler, her insanın onur ve haysiyetine yaraşır bir hayat sürme hakkını tehdit etmektedir. Yoksul kitlelerin haklarını kullanabilen, savunabilen ve geliştirebilen bireyler olarak toplumsal yaşamda hak ettikleri yeri almaları için atılması gereken adımlar insanlık ailesini ve geleceğini, doğrudan ve yakından ilgilendirmektedir. Şu hâlde yoksulluğu herkes için ve kalıcı olarak ortadan kaldırabilmenin yollarından biri meseleye hak temelli yaklaşmaktan geçmektedir. Bu çalışmada yoksulluk hak ihlallerini derinleştiren sosyal bir sorun olarak ele alınırken yoksullukla mücadeleye hak temelli yaklaşım neoliberal dönüşüm sürecinde belirleyici ve işlevsel etkiye sahip olduğu düşünülen eğitim, çalışma, kalkınma ve direnme hakları özelinde değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Yoksulluk, İnsan hakları, Hak temelli yaklaşım.

Hicran Atatanır / Kasım Karataş
DOI: 10.29224/insanveinsan.494872
Year 6, Issue 21, Summer 2019


Tam metin / Full text
(Turkish)

800 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

President Ismet Inönü’s Nationwide Tours in the Shadow of the July 12 Declaration

Ahmet Emre Ateş / Onur Gökçeler

Abstract: During the multi-party period, President Ismet Inönü’s nationwide tours have been showing how his concept of governance has changed. From the period when the multi-party system was seen as an experiment in the beginning of 1946, until the time when this system was understood to be permanent with publication of the July 12 Declaration, President Ismet Inönü’s concept of governance has changed. This change can be traced from his nationwide tours. In this study, nationwide tours will be explained through the political behaviors and events that show that President Ismet Inönü’s concept of governance has changed. In addition, the effects of the political steps taken by President Inönü in connection with multi-party system in this period will be discussed in nationwide tours. In this context, firstly, nationwide tours will be evaluated at the beginning of the multi-party system when his National Chief and party identity was effective. Afterwards, nationwide tours, which have been showing that he has left his party identity behind and has been equal to the parties and the effects of the July 12 Declaration will be reviewed.

Keywords: İsmet Inönü, Nationwide tours, Concept of governance, Multi-party system, The July 12 Declaration.

12 Temmuz Beyannamesinin Gölgesinde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün Yurt Gezileri

Öz: Çok partili dönemde Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün çıktığı yurt gezileri, onun yönetim anlayışının nasıl değiştiğini göstermektedir. 1946’nın başında çok partili sistemin bir deneme olarak görüldüğü dönemden, 12 Temmuz Beyannamesinin yayınlanmasıyla bu sistemin artık kalıcı olduğunun anlaşıldığı döneme kadar olan süreçte Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün de yönetim anlayışı değişmiştir. İşte bu değişim onun çıktığı yurt gezilerinden takip edilebilmektedir. Yapılan çalışmada yurt gezileri, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün yönetim anlayışının değiştiğini gösteren siyasi davranışlar ve olaylar üzerinden açıklanacaktır. Ayrıca bu dönemde Cumhurbaşkanı İnönü’nün çok partili hayatla ilgili olarak attığı siyasi adımların etkileri de yurt gezileri içerisinde tartışılacaktır. Bu bağlamda önce, çok partili sistemin başlangıcında Milli Şef ve partili kimliğinin ön planda olduğu yurt gezileri değerlendirilecektir. Sonrasında ise partili kimliğini geride bırakıp partilere görece eşit uzaklıkta olduğunu gösterdiği ve 12 Temmuz Beyannamesinin etkilerinin görüldüğü yurt gezileri incelenecektir.

Anahtar kelimeler: İsmet İnönü, Yurt gezileri, Yönetim anlayışı, Çok partili sistem, 12 Temmuz Beyannamesi.

Ahmet Emre Ateş / Onur Gökçeler
DOI: 10.29224/insanveinsan.527594
Year 6, Issue 21, Summer 2019


Tam metin / Full text
(Turkish)

1049 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Job Stress and Positive Psychological Capital on Burnout: A Research in the Banking Sector

Ebru Beyza Bayarçelik / Burçak Vatansever Durmaz / Nilay Gürler

Abstract: Technological developments and intense competition increased the stress of work felt in all sectors and consequently burnout became more frequent due to the decrease of emotional resources. Despite the widespread burnout among bank employees, there are very few studies investigating the effects of positive resources combating exhaustion. The aim of this study is to examine the effects of work stress and psychological capital on burnout on public and private banks. The sample of the study consists of 300 public and private bank employees in Istanbul. Work stress scale, Maslach Burnout Scale, Psychological Resilience Scale were used to obtain the data. As a results of the analysis; while the work stress levels of the bank employees increased the level of emotional exhaustion and depersonalization which are two sub-dimensions of burnout, positive psychological capital levels of the employees decreased emotional exhaustion levels and did not affect the depersonalization.

Keywords: Work stress, Positive psychological capital, Burnout, Banking sector.

İş Stresi ve Pozitif Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma

Öz: Teknolojik gelişmeler ve yoğun rekabet tüm sektörlede hissedilen iş stresini artırarak, duygusal kaynakları azaltmış ve bunların sonucunda tükenmişlik daha sık ortaya çıkmaya başlamıştır. Banka çalışanları arasında çok yaygın hissedilen tükenmişliğe karşın, tükenmişlikle mücadele için pozitif kaynakların etkilerini araştıran çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı bankacılık sektöründe çalışanların hissettiği iş stresi ve psikolojik sermayenin tükenmişlik üzerindeki etkisini irdelemektedir. Çalışmanın örneklemini İstanbul ilinde faaliyet gösteren 300 kamu ve özel banka çalışanları oluşmaktadır. Veri toplama araçları olarak İş Stresi Ölçeği, Psikolojik Sermaye Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Envanteri kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre banka çalışanlarının iş stres düzeyleri tükenmişliğin iki alt boyutu olan duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyini arttırırken, çalışanların pozitif psikolojik sermaye düzeyleri sadece duygusal tükenme düzeyini azalttığı, duyarsızlaşmayı etkilemediği görülmüştür.

Anahtar kelimeler: İş stresi, Pozitif psikolojik sermaye, Tükenmişlik, Bankacılık sektörü.

Ebru Beyza Bayarçelik / Burçak Vatansever Durmaz / Nilay Gürler
DOI: 10.29224/insanveinsan.513475
Year 6, Issue 21, Summer 2019


Tam metin / Full text
(Turkish)

959 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

The Investigation of Science and Classroom Teacher Candidates Attitudes to Sustainable Environment

Hicret Çimen / Semra Benzer

Abstract: The aim of this study was to investigate the attitudes of prospective teachers studying in science and classroom teaching departments towards sustainable environment. The research was carried out with 342 science teachers and 324 classroom teacher candidates who were studying in Gazi University Faculty of Education during the 2017-2018 academic year. Screening model was used in the research. Personal information form and Sustainable Environment Attitude Scale were used to obtain data. According to the findings obtained from the research, prospective teachers’ attitudes towards sustainable environment were found to be high. There is a significant difference in favor of prospective teachers in science teaching departments and in favor of female teacher candidates according to gender. There was no difference between the grade levels of science teacher candidates. A significant difference was found between the 1-2 and 2-4 classes of classroom teaching class levels.

Keywords: Success, Teacher candidates, Sustainable environment, Attitude.

Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Abstract: The aim of this study was to investigate the attitudes of prospective teachers studying in science and classroom teaching departments towards sustainable environment. The research was carried out with 342 science teachers and 324 classroom teacher candidates who were studying in Gazi University Faculty of Education during the 2017-2018 academic year. Screening model was used in the research. Personal information form and Sustainable Environment Attitude Scale were used to obtain data. According to the findings obtained from the research, prospective teachers’ attitudes towards sustainable environment were found to be high. There is a significant difference in favor of prospective teachers in science teaching departments and in favor of female teacher candidates according to gender. There was no difference between the grade levels of science teacher candidates. A significant difference was found between the 1-2 and 2-4 classes of classroom teaching class levels.

Keywords: Success, Teacher candidates, Sustainable environment, Attitude.

Hicret Çimen / Semra Benzer
DOI: 10.29224/insanveinsan.475471
Year 6, Issue 21, Summer 2019


Tam metin / Full text
(Turkish)

814 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Amphitheater, Panopticon and Vision Regimes

Tuba Kancı

Abstract: Greek amphitheater and Bentham’s panopticon are cultural works of different historical and social contexts. Amphitheater and panopticon belong to the ancient Greek city-state and 19th century modernity respectively. Their relationship with visuality is shaped within these contexts as well. In the 19th century, spaces of performance were replaced by spaces designed to limit and discipline. The comparison of these two architectural structures shows us the difference of modernity from the classical period. This article aims to look at amphitheater and panopticon’s relationship with the cultural and political dimensions of vision regimes of the societies from which they originate and suggests that these two architectural forms can be used as metaphors that characterize those societies. In this sense, this article also looks at the relationship between different architectural forms and the dominant understanding of politics, freedom, control and discipline in the societies which these architectural forms represent.

Keywords: Ancient Greece, Modernity, Amphitheater, Panopticon.

Amfitiyatro, Panoptikon ve Görme Rejimleri

Öz: Antik Yunan amfitiyatrosu ve Bentham’ın panoptikonu, farklı tarihsel ve sosyal bağlamlara ait mimari yapılardır. Amfitiyatro, Antik Yunan şehir-devletinin ve panoptikon da 19. yüzyıl modernitesinin bir ürünüydü. Bu tarihsel ve kültürel eserlerin görsellikle olan ilişkileri de bu bağlamlar içinde şekillenmiştir. 19 yüzyılda, performans mekânları, sınırlamak ve disipline etmek için tasarlanan mekânlarla yer değiştirmiştir. Bu iki mimari yapının karşılaştırılması bize modernitenin, klasik dönemden farkını göstermektedir. Bu yazı, amfitiyatro ve panoptikonun ait oldukları toplumların görme biçimlerinin kültürel ve siyasal boyutlarıyla ilişkisini ele almayı amaçlamakta ve bu iki mimari yapının söz konusu toplumları karakterize eden metaforlar olarak kullanılabileceklerini ileri sürmektedir. Dolayısıyla, bu çalışma aynı zamanda, farklı mimari biçimler ile temsil ettikleri toplumlarda hâkim olan siyaset, özgürlük, kontrol ve disiplin anlayışları arasındaki ilişkiye bakmayı amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Antik Yunan, Modernite, Amfitiyatro, Panoptikon.

Tuba Kancı
DOI: 10.29224/insanveinsan.558757
Year 6, Issue 21, Summer 2019


Tam metin / Full text
(Turkish)

794 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

An Application on Multi-Store Marketing System in Antalya Province

Davut Karaman

Abstract: The multi-level marketing system is widely applied in developed countries. In Turkey, it has started to be implemented as a pioneer in the 1990s and today has become a system that has been applied by many domestic companies have seen rapid growth. The aim of the study is to reveal the opportunities offered by the multilevel marketing systems to the entrepreneurs and the extent of their perception by the entrepreneurs. In addition, the sub-objectives of the study are the determination of the average earnings of the marketing network, the effect on employment, career opportunities and the reasons that lead individuals to multilevel marketing. For this purpose, the survey was applied to the entrepreneurs in the One More multi-level marketing system that entered the market as an indigenous company in recent years and the data obtained were analyzed.

Keywords: Marketing, Multilevel marketing, Network marketing.

Çok Katlı Pazarlama Sistemi Üzerine Antalya İlinde Bir Uygulama

Öz: Çok katlı pazarlama sistemi gelişmiş ülkelerde yaygın olarak uygulanmaktır. Türkiye’de ise öncü olarak 1990’lı yıllarda uygulanmaya başlamış ve hızlı bir gelişme göstererek günümüzde birçok yerli firma tarafından da uygulanan bir sistem haline gelmiştir. Çalışmanın amacı, çok katlı pazarlama sistemlerinin girişimcilerine sunduğu imkânları ve bunların girişimciler tarafından algılanma derecesini ortaya koymak olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, pazarlama ağının girişimcilerine sunduğu ortalama kazancı, istihdama etkisini, kariyer olanaklarını ve bireyleri çok katlı pazarlamaya yönlendiren sebeplerin tespiti çalışmanın alt amaçlarını oluşturmaktadır. Örneklem grubundan toplanan verilerle yapılan faktör analizi sonuçlarına göre katılımcıların verdikleri cevaplar Bireysellik ve Kişisel Katkı, Firma Katkısı, Firma Teşviki, Ürünler ve Sunulan İmkanlar ve Gelir olmak üzere beş boyut altında toplanmıştır. Geneli itibariyle bir ağ pazarlama sistemi olan One more istihdam ve ek gelir anlamında ekonomik faydalar sağlamaktadır. Sistemin sunduğu olanaklar, katılımcılar tarafından cezbedici bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Pazarlama, Çok katlı pazarlama, Ağ pazarlama.

Davut Karaman
DOI: 10.29224/insanveinsan.468188
Year 6, Issue 21, Summer 2019


Tam metin / Full text
(Turkish)

810 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Conceptual Limits of Public Sphere

Mustafa Ali Minarlı

Abstract: The aim of this study is to outline the conceptual limits of public sphere that are commonly mentioned theme on social theory. What the public sphere comprise in phenomenologically, what type of functions it displays creates the main problematics of the enquiry. In this regard, this study first and foremost mentions on the works that gained the todays theoric meanings of public sphere. Hannah Arendt, Jürgen Habermas, Oskar Negt-Alexander Kluge, Richard Sennett and Nancy Fraser’s role in including this concept into political theory. Following, it has been questioned if the meaning of this concept in todays and previous history ever had any changes or not. In this direction the semantic roots and uses has been researched. Afterwards, the difference between public space and private space researched for publicity and pluralism established the founding qualities of the concept. In this work, at last, the relations between political space with politics and democracy was touched upon. This way, it is understood that this concept needs democracy as well as publicity and pluralism for phenomenological integrity.

Keywords: Public sphere, Democracy, Politics.

Kamusal Alanın Kavramsal Sınırları

Öz: Bu çalışmanın amacı çağdaş sosyal teoride sıklıkla değinilen bir tema olan kamusal alanın kavramsal sınırlarını ortaya çıkarmaktır. Kamusal alanın fenomenolojik olarak ihtiva ettiği öğelerin ne olduğu, nasıl bir işlev sergilediği incelemenin temel sorunsalını teşkil etmektedir. Bu bağlamda, çalışmada öncelikle kamusal alana günümüz anlamını kazandıran teorik çabalara değinilmiştir. Hannah Arendt, Jürgen Habermas, Oskar Negt-Alexander Kluge, Richard Sennett ve Nancy Fraser’in kavramın politika teorisine dahil olmasında oynadıkları rol incelenmiştir. Takiben, kavramın günümüz ve önceki tarihler arasında ihtiva ettiği anlamda herhangi bir değişiklik olup olmadığı sorgulanmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda kavramın semantik kökleri ve işlevsel nitelikleri araştırılmıştır. Daha sonra, kamusal alanın özel alandan farkları incelenerek aleniyet ve çoğulluğun kavramsal olarak kurucu nitelikler sergilediği tespit edilmiştir. Çalışmada, son olarak, kamusal alanın politika ve demokrasiyle ilişkisine değinilmiştir. Böylelikle, kavramın fenomenolojik bütünlüğü açısından aleniyet ve çoğulluğun yanı sıra politik bir telosa da gereksinim duyduğu anlaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Kamusal alan, Demokrasi, Siyasallık.

Mustafa Ali Minarlı
DOI: 10.29224/insanveinsan.471081
Year 6, Issue 21, Summer 2019


Tam metin / Full text
(Turkish)

933 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.