Women in Turkish Culture and Tradition of State

Hasan Acar

Abstract: Since Adam and Eve, who are regarded as the ancestors of mankind, “women” have existed on the earth despite all the difficulties of nature and living conditions. The “woman” has been in a constant struggle to maintain this existence. The dimension of this struggle is shaped by the different approach of women in every society. Within the world civilization, “woman” has an important value in Turkish culture and state tradition. Undoubtedly, the traditional perspective of Turkish culture played a major role in the emergence of this value. With the effect of rapid technological and social changes in today’s world, “women” has a very important role in the Turkish culture and tradition to build society on solid foundations and to maintain the family structure in a healthy way. This study aims to express the importance of “women in terms of state and society from the ancient Turks to the present.

Keywords: State tradition, Turkish culture, Social change, Women in Turkey, Social role of women.

Türk Kültür ve Devlet Geleneğinde Kadın

Hasan Acar

Öz: İnsanoğlunun ataları olarak kabul edilen Âdem ile Havva’dan beri “kadın” doğanın ve yaşam şartlarının tüm zorluklarına rağmen dünya üzerinde var olmuştur. “Kadın”, bu varlığını sürdürmek için sürekli bir mücadele içerisinde bulunmuştur. Bu mücadelenin boyutu, her toplumun kadına olan farklı yaklaşımıyla şekillenmiştir. Dünya medeniyeti içerisinde, Türk kültür ve devlet geleneğinde “kadın” önemli bir değere sahiptir. Bu değerin ortaya çıkmasında şüphesiz Türk kültürünün sahip olduğu geleneksel bakış açısı büyük rol oynamıştır. Günümüz dünyasında ortaya çıkan hızlı teknolojik ve toplumsal değişimlerin etkisiyle Türk kültür ve geleneğinde “kadın”, toplumun sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi ve aile yapısının sağlıklı bir şekilde devam etmesi için çok önemli role sahiptir. Bu çalışma, Eski Türklerden günümüze kadar geçen sürede”kadın”ın devlet ve toplum açısından taşıdığı önemi ifade etmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Türk devlet geleneği, Türk kültürü, Toplumsal değişim, Türklerde kadın, Kadının toplumsal rolü.

Hasan Acar
DOI: 10.29224/insanveinsan.536610
Year 6, Issue 21, Summer 2019


Tam metin / Full text
(Turkish)

1062 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.