Issue 22, Fall 2019

Yıl 6, Sayı 22, Güz 2019 ISSN: 2148-7537
Makaleler
Articles
Önder A. Afşar
15 Temmuz’a Giden Süreçte Türk Demokrasisinde Sivil Asker İlişkileri
Civil-Military Relations in Turkish Democracy in the Period Leading to the July 15th
737
Selçuk Artut
Yapay Zekâ Olgusunun Güncel Sanat Çalışmalarındaki Açılımları
Reflections of Artificial Intelligence in Contemporary Artworks
767
Hamdi Emeç / Şenay Üçdoğruk Birecikli / Burcu Kümbül Güler
İstanbul’a Yönelik İç Göç Hareketlerinin Ekonometrik Analizi
Econometric Analysis of Internal Migration Movements towards İstanbul
785
Navid Khaleghimoghaddam
Türkiye ve İran Çağdaş Mimarisi Dönüşümünde Ulusalcı Hareketlerin Etkisi
The Impact of Nationalist Movements on Turkey and Iran Contemporary Architectural Evolution
809
Nurgül Özcan
Türk Sosyo-Kültürel Hayatına Fesin Yansıması Bağlamında Antepli Aynî’nin Divanında Fes
Antepli Ayni’s Poems in the Context of Reflection of Turkish Socio-Cultural Life
831
Deniz Soysal
İkinci Cins’te Simone De Beauvoir’ın Giyinme ve Süslenme Üzerine Çözümlemesi
Simone de Beauvoir’s Analysis of Dressing up and Adornment in The Second Sex
853
Aziz Şeker
Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Psikososyal Yönleriyle Ele Almak
An Evaluation of Female Heroes in Kuyucaklı Yusuf with Psycho-Social Aspects in the Context of Gender Roles
865
Ali Yeşildal
Sosyal Medya, Yerel Yönetimler ve Katılımcı Yönetim: Bilgi Çağında Belediyeler için Yeni Stratejiler
Social Media, Local Governments and Participatory Management: New Strategies for Local Governments in Information Era
883


Year 6, Issue 22, Fall 2019
Tam metin / Full text

1994 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.