Issue 33, Summer 2022

Yıl 9, Sayı 33, Yaz 2022 ISSN: 2148-7537

THEME OF THE ISSUE: COMBATING GLOBAL CLIMATE CHANGE

Makaleler
Articles
Aslan Tolga Öcal / Tuğba Başarslan Arslan
Dünyada Enerji Yoksulluğuna Odaklanmak: Sorunlar ve Politikalar
Focusing on Energy Poverty in the World: Issues and Policies
15
Hakan Gökhan Gündoğdu / Ahmet Aytekin
İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar Bağlamında Çok Kriterli Bir Değerlendirme
Climate Change, Sustainable Cities, and Communities: A Multi-Criteria Assessment
33
Özgür Kamer Aksoy / E. Seda Arslan
Kentlerde İklim Değişikliğinin Olası Etkilerinin Azaltılmasında Yeşil Altyapı ve Ekosistem Hizmetlerinin Rolü
The Role of Green Infrastructure and Ecosystem Services Reducing Potential Effects of Climate Change in Cities
53
Aysel Demir
İklim Adaletine Kant ve Rawls’un Etik Temelli Adalet Teorileri Çerçevesinde Felsefi Bir Yaklaşım
A Philosophical Approach to Climate Justice in the Framework of Kant and Rawls’s Ethical-Based Theories of Justice
63
Veysel Karagöl
İklim Değişikliği ve Para Politikası: Türkiye için bir Değerlendirme
Climate Change and Monetary Policy: An Evaluation for Turkey
77
Seçil Özay / Süheyla Nil Mustafa
İklim Krizine Türk Medyası Çerçevesinden Bakmak
Considering the Climate Crisis from the Turkish Media Framework
97


Year 9, Issue 33, Summer 2022
Tam metin / Full text

677 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.