Issue 34, Fall 2022

Yıl 9, Sayı 34, Güz 2022 ISSN: 2148-7537

THEME OF THE ISSUE: POLITICAL PARTIES AND ELECTIONS IN TURKEY

Editörden / Edıtor’s Preface
H. Emre Bağce
11
Makaleler / Articles
Buşra Erimli
İlk Meclis’te Gruplar Arası Rekabet ve Partileşme Meselesi
Competition among Political Groups and Political Party Formation Issue in the First Assembly
13
Abidin Çevik
Türkiye’de Siyasi Partiler Arası Rekabette Din-Devlet İlişkilerine Dair Tartışmalar: Millet Partisi Örneği
Debates on Religion-State Relations in Competition between Political Parties in Turkey: The Case of the Nation Party
29
Ömer Faruk Kırmıt
1965 Seçimlerinde Siyasi Partiler Arası Çekişmelerin Akis Dergisi’ne Yansıması
Reflection of Conflicts between Political Parties in 1965 Elections to Akis Magazine
45
Ali Çiçek
Türkiye’de Seçim Hileleri: Gerrymandering
The Election Cheatings in Turkey: Gerrymandering
61


Year 9, Issue 34, Fall 2022
Tam metin / Full text

566 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.