Issue 27, Winter 2021

Yıl 8, Sayı 27, Kış 2021 ISSN: 2148-7537

THEME OF THE ISSUE: EDUCATION POLICIES

Makaleler
Articles
İrfan Erdoğan
Yeniden Yeni Eğitim Sistemi
New Education System Again
13
Ahmet Aypay / Murat Özdemir
Güncel Eğilimlerden Hareketle Gelecek Eğitim Politikalarına Yönelik Çıkarımlar
Implications for Future Educational Policies Based on Current Trends
27
Mustafa Yavuz
İnsan ve Anlam Temelinde Adil, Kapsayıcı ve Bütüncül Eğitim Politikalarının Kavramsal İnşası
Conceptual Construction of Fair, Inclusive and Holistic Education Policies Based on Human and Meaning
51
Elif Daşcı Sönmez / Necati Cemaloğlu
Okullaşma Sürecinde Uzaktan Evde Eğitime Geçiş
Transition to Homeschooling during Schooling Process
63
Gamze İnan Kaya
Dijital Çağda Çocuk Yetiştirme ve Eğitim: Değişen Roller
Parenting and Education in Digital Era: Changing Roles
83
Xhentila Tataj / Muhamet Kola
Yapay Zeka Alanındaki Güncel Gelişmelere Uygun Eğitim Politikaları: Arnavutluk Örneği
Education Policies in Line with the Latest Developments in the Field of Artificial Intelligence: Case of Albania
101
Esergül Balcı
Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı Döneminde Türkiye’de Eğitim Politikaları
Education Policies in Turkey during the Rule of the Justice and Development Party (AK Party)
117
Adem İnce / Mehmet Tayanç
Kadim ve Modern Eğitim Yaklaşımları Bağlamında Kant’ın Eğitim Nazariyesi
Kant’s Theory of Education in the Context of Ancient and Modern Educational Approaches
139
Demet Savruk / Seyfi Kenan
J. J. Rousseau’nun Bilim, Etik ve Değerlere Evrensel Bakışı Ekseninde Eğitimi Yeniden Düşünmek
Rethinking Education on the Axis of J. J. Rousseau’s Universal View of Science, Ethics and Values
157
Erol Çiydem / Selahattin Kaymakcı
Türkiye’de Sosyal Bilgiler Dersinin Yönelimi Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation of the Direction of Social Studies Course in Turkey
179
Sibel Yalı
21. Yüzyıl Becerileri Perspektifinden Tarih Eğitiminin Yönü
Conceptual Direction of History Teaching from the Perspective of 21st Century Skills
209
Saffet Karayaman
Okul Yöneticilerini Etik İkileme İten Baskı ve Güç Kaynaklarının Okul Kademelerine Göre İncelenmesi
Investigation of the Sources of Pressure and Power that Put School Administrators in Ethical Dilemma according to School Levels
235


Year 8, Issue 27, Winter 2021
Tam metin / Full text

1092 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.