Kant’s Theory of Education in the Context of Ancient and Modern Educational Approaches

Adem İnce / Mehmet Tayanç

Abstract: In this article, Kant’s theory of education is discussed in the context of the relationship between ancient education understanding and modern education understanding. The article is based on two main sections and subheadings. In the first part, in order to reveal the anatomy of education from tradition to modernity, firstly the ancient educational approach and then the capitalist and neoliberal approach to education are discussed in order to show the historical evolution of the modern education approach. In the second part, Kant’s theory of education is presented in detail. In this section, the educational approach that Kant handles in his book On Education (über Pädagogik) is summarized on the basis of the relationship between ancient and modern education. As a result, it has been concluded that the education theory put forward by Kant is a moderate education theory which is among the ancient and modern educational approaches. In this sense, it has been concluded that Kant confined the positive aspects of the ancient approach to education with the positive aspects of the contemporary approach. It has been evaluated that Kant’s educational approach is particularly important in the modern period, when education has lost its meaning by being detached from the inherent character of it.

Keywords: Immanuel Kant, Education, Ancient education understanding, Modern education

Kadim ve Modern Eğitim Yaklaşımları Bağlamında Kant’ın Eğitim Nazariyesi

Öz: Bu makalede kadim eğitim anlayışı ile modern eğitim anlayışı arasındaki ilişki bağlamında Kant’ın eğitim nazariyesi ele alınmıştır. Makale, iki temel bölüm ve alt başlıklar üzerine kurulmuştur. İlk bölümde gelenekten modernliğe eğitimin anatomisini ortaya koyabilmek adına evvela kadim eğitim yaklaşımına, akabinde de modern eğitim yaklaşımının tarihî evrimini gösterebilmek adına kapitalist ve neoliberal eğitim yaklaşımına temas edilerek eğitime atfedilen anlamın tarihî seyrine temas edilmiştir. İkinci bölümde ise Kant’ın eğitim nazariyesi detaylı bir şekilde ortaya konmuştur. Bölümde Kant’ın Eğitim Üzerine (über Pädagogik) kitabında oldukça tafsilatlı bir şekilde ele aldığı eğitim yaklaşımı kadim ve modern eğitim anlayışı arasındaki ilişki zemininde özetlenmiştir. Netice olarak Kant’ın ortaya koymuş olduğu eğitim nazariyesinin, kadim ve modern eğitim yaklaşımları arasında yer alan mutedil bir eğitim nazariyesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu anlamda Kant’ın, kadim yaklaşımın eğitime yönelik olumlu yönleri ile çağdaş yaklaşımın olumlu yönlerini mezcettiği kanaatine varılmıştır. Kant’ın eğitim yaklaşımının eğitimin içsel hususiyetinden koparılarak anlam kaybına uğradığı modern dönemde hassaten önemli olduğu değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Immanuel Kant, Eğitim, Kadim eğitim anlayışı, Modern eğitim

Adem İnce / Mehmet Tayanç
DOI: 10.29224/insanveinsan.818402
Year 8, Issue 27, Winter 2021


Tam metin / Full text
(Turkish)

622 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Public Relations and Citizen Oriented Participatory Local Government

Abstract: This article elaborates on how the relations between those who govern and governed can be strengthened and how a citizen oriented participatory local government can be accomplished in Turkey. In this context, it is discussed that while city councils would have a limited impact on the integration between local government and citizens, the voluntary participation of citizens to the local services could yield more effective consequences. The study also considers some of the steps that contribute to the preparation, implementation and evaluation of participatory practices in local governments and municipalities.
Keywords: Local governments, public relations, participation, democracy, Turkey

Halkla İlişkiler ve Vatandaş Odaklı Katılımcı Yerel Yönetim

Özet: Bu makalede Türkiye’de yerel yönetimlerde yöneten-yönetilen ilişkilerinin nasıl güçlendirilebileceği ve vatandaş odaklı katılımcı bir yerel yönetimin nasıl inşa edilebileceği ele alınmıştır. Bu kapsamda kent konseyleri ve meclislerinin yönetim halk bütünleşmesi konusunda sınırlı etkiye sahip olacağı, buna karşın yerel hizmetlere gönüllü katılımın etkili sonuçlar doğurma kapasitesine sahip olduğu tartışılmıştır. Çalışmada ayrıca katılımcı yönetimi sürdürmeye katkı sağlayacak hazırlık, uygulama ve değerlendirme çalışmalarına yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Yerel yönetimler, halkla ilişkiler, katılımcılık, demokrasi, Türkiye

Ethics in Public Administration: Discussion and Some Examples

Abstract: How do the public officials act in cases which require “though decisions”? What is their basic point of reference when deciding to act or not act in a certain direction? What is the source of this reference and by whom is it developed? On what kind of a power is the authority of the people based who develop these references? The article provides not the answers but some discussion on this kind of questions and some cases are discussed related to ethics in public administration. Some opinions on ethics in decision-making processes in public administration are addressed and some ethical codes are also mentioned. The annexes of the paper provide ethical code texts in the USA and UK which made history.
Keywords: ethics in public administration, public service, nepotism, ethical code

Kamu Yönetiminde Etik: Tartışma ve Birkaç Örnek

Özet: Kamu görevlileri karşılaştıkları “zor tercih” gerektiren durumlarda nasıl davranmaktadırlar? Belirli bir eylemde bulunma ya da bulunmama kararını verirken başvurdukları temel referans nedir? Bu referans hangi kaynaktan devşirilmekte, kimler tarafından geliştirilmektedir? Bu referansları geliştirenlerin bu konudaki otoriteleri nasıl bir iktidara istinat etmektedir? Makalede bu gibi sorularla ilgili tartışmalara (cevaplara değil) kısaca işaret edilmekte ve kamu yönetiminde etikle ilgili birkaç örnek olaya değinilmektedir. Kamuda karar alma süreçlerinde etik konusunda bazı görüşlere yer verilmekte, bu arada bazı etik kodlarından da bahsedilmektedir. Çalışmanın eklerinde ABD ve İngiltere’den tarihe mal olmuş etik kod metinleri verilmektedir.
Anahtar kelimeler: Kamuda etik, kamu hizmeti, nepotizm, etik kod

Obstacles on the Practice of the Ethical Principles in Journalism and Some Solutions

Abstract: Professional ethical principles of journalism are discussed in the article. Scope and limits of the ethical principles are examined. In this regard, the factors that prevent the practice of the professional ethical principles are analyzed and some solutions are reconsidered.
Keywords: Professional ethics, business ethics, professional association, ethical principles in journalism

Gazetecilik Meslek İlkelerinin Uygulanmasını Engelleyen Unsurlar ve Çözüm Önerileri

Özet: Makalede gazetecilik meslek etik ilkeleri ele alınmıştır. Etik ilkelerin kapsamı ve sınırları incelenmiştir. Bu çerçevede gazetecilerin meslek ilkelerini uygulamasını engelleyen etmenler araştırılmış ve bunlara ilişkin bazı çözüm önerilerine yer verilmiştir.
Anahtar kelimeler: Meslek etiği, iş etiği, meslek örgütü, gazetecilik etik ilkeleri

Benefits of Empirical Ethics Practices in Ethical Dilemmas in Health Care

Abstract: Ethic which is used in terms of suitability to fundamental ethic values of human behavior confronts us as a multi discipline concept attaching various meanings in a very large area such as science, technology, education, health, environment, law, administration and politics. Although scientists have difficulty to develop a common description to ethical concept, it is observed that ideas surfacing on this matter gather around “principles, values and standards system explaining and defining how individuals behave correctly”.
Health is leading among areas where human behaviors have to be “righteous” depending on certain values, principles and standards. Concept which we could generalized as health ethic focuses on the matter of what a health professional should and should not do when doing a research in a related area or practicing their profession and how to solve a problem encountered in a certain situation. Developments experienced in health sector lead to facing some ethic dilemma during service rendering by health professional, and as a result ethic problems may surface.
In this paper, in order to offer a remedy to ethic dilemma and ethic problems encountered during service rendering by health professionals, information will be given on empirical applications. In this context, primarily information will be presented about ethical and health ethics concepts, and subsequently the effect of health ethics models on ethic dilemma will be addressed and finally significance of empiric ethic studies and ethic consultancy service in the ethical framework of health services will be emphasized.
Keywords: Ethics, health ethics, empirical ethics.

Sağlık Hizmetlerinde Etik İkilemlerde Ampirik Etik Çalışmalarının Yararları

Özet: İnsan davranışlarının temel ahlaki değerlere uygunluğu anlamında kullanılan etik; bilim, teknoloji, eğitim, sağlık, çevre, medya, hukuk, yönetim ve siyaset gibi çok geniş bir alanda farklı anlamlar yüklenen multidisipliner bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilim insanları etik kavramına ortak bir tanım geliştirmekte zorlansa da, bu konuda ortaya çıkan görüşlerin “bireylerin doğru olarak nasıl davranacağını açıklayan ve tanımlayan ilkeler, değerler ve standartlar sistemi” etrafında toplandığı görülmektedir.
İnsan davranışlarının belirli değer, ilke ve standartlara bağlı olarak “doğru” olması gerektiği alanların başında sağlık gelmektedir. Sağlık etiği olarak genelleştirebileceğimiz kavram, bir sağlık profesyonelinin ilgili alanda araştırma yaparken veya mesleğini icra ederken genel olarak neleri yapması ve neleri yapmaması gerektiği konusuna ve belirli bir durumda karşılaştığı bir sorunu nasıl çözmesi gerektiği konusuna odaklanmaktadır. Sağlık sektöründe yaşanan gelişmeler sağlık profesyonellerinin hizmet sunumu sırasında birtakım etik ikilemlerle karşılaşmalarına yol açmakta ve bunun sonucunda etik problemler ortaya çıkabilmektedir.
Bu makalede sağlık profesyonellerinin hizmet sunumu sırasında karşılaştıkları etik ikilemlere ve etik problemlere çözüm getirebilmek adına ampirik etik uygulamaları hakkında bilgi verilmeye çalışılacaktır. Bu çerçevede öncelikle etik ve sağlık etiği kavramları hakkında bilgi verilecek, daha sonra sağlık etiği modellerinin etik ikilemler üzerindeki etkisine değinilecek ve son olarak sağlık hizmetlerinin etik çerçevede sunumunda ampirik etik çalışmaların ve etik danışmanlık hizmetinin önemi vurgulanacaktır.
Anahtar kelimeler: Etik, sağlık etiği, ampirik etik.

The Coup of May 27th and Businessmen

Abstract: The anecdotes found in the memoirs of the businessmen may give an idea about the relationship between the businesmen and the coup of May, 27th. In this brief study, the anecdotes related to the coup of May 27th penned by three leading Turkish business personalities in their memoirs were submitted and reviewed.
Keywords: the coup of May 27th, businessmen, Vehbi Koç, Sakıp Sabancı, Nejat Eczacıbaşı

27 Mayıs ve İşadamları

Özet: 27 Mayıs darbesiyle işadamları arasındaki ilişki hususunda, bazı işadamlarının anılarında yer alan kimi anekdotlar küçük de olsa bir fikir verebilir. Bu kısa çalışmada, Türk iş dünyasının önde gelen üç isminin, kaleme aldıkları hatıralarında, 27 Mayıs darbesiyle alakalı olanlar aktarılıp yorumlanmaya çalışılmıştır.
Anahtar kelimeler: 27 Mayıs darbesi, işadamları, Vehbi Koç, Sakıp Sabancı, Nejat Eczacıbaşı