Issue 30, Fall 2021

Yıl 8, Sayı 30, Güz 2021 ISSN: 2148-7537

THEME OF THE ISSUE: HOW WILL THE FUTURE BE? WORK, DIGITALIZATION AND SOCIAL PROTECTION IN SOCIETY 5.0

Makaleler
Articles
Abdulkadir Şenkal
Sosyal Korumada Küresel Boyutlar: Sorunlar ve Temel Tartışmalar
Global Dimensions in Social Protection: Problems and Main Discussions
13
Sinan Kürkçü
Gelecek Olan Halk ya da Toplum 5.0: Hakikati Araştırma ve Masal Yaratma İlişkisi Bağlamında Toplumu Koruma Fikri
People to Come or Society 5.0: The Idea of Protecting Society in the Context of the Relationship between Searching for Truth and Fabulation
29
Danijela Bagarić / Valentina Franca
Gelecek Ne Getirecek? Toplum 5.0 Kapsamında Çalışma, Dijitalleşme ve Sosyal Koruma
What will the Future Bring? Work, Digitalization and Social Protection under Society 5.0
45
Magdolna Vallasek
Nasıl Bir Gelecek? Küresel Bağlamda Romanya İş Hukukunun Dönüşümü
How Will the Future Be? The Transformation of Romanian Labour Legislation in a Global Context
57
Gábor Mélypataki / Zsófia Riczu / Dávid Máté / Panggih Kusuma Ningrum
Avrupa ve Asya Açısından İş Hukuku İlişkilerinde Yapay Zekânın Rolü
The Role of the Artificial Intelligence in the Labour Law Relations in European and Asian Aspect
69
Pasquale Peluso
Covid-19 Pandemisinin Toplum 5.0’da Organize Suç Faaliyetlerine Etkisi
The Effects of the Covid-19 Pandemic on Organized Crime Activities in the Society 5.0
85
Abdulah Erol
Dijitalleşme Çağında İşyerinin Değişimi: Sebepleri ve Sonuçları
Change of the Workplace in the Age of Digitalization: Causes and Consequences
97
Umut Yertüm
Covid-19 Gölgesinde Çalışmanın Geleceği Tartışmaları ve Avrupa Birliği’nde Kamusal Sosyal Harcamalar
Future of Work Discussion under the Shadow of Covid-19 and European Union’s Social Protection Expenditures
115


Year 8, Issue 30, Fall 2021
Tam metin / Full text

1450 Downloads


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.